ارسال پیامک به لیست سیاه با سیمکارت

طبق آمار به دست آمده بیش از ۶۰ درصد مخاطبان همراه اول ایران به دلیل دریافت پیامکهای ارزش افزوده(VAS) که عموما از خود اپراتور ارسال میگردد و منجر به ایجاد هزینه های بسیار زیاد برای دریافت کننده این پیامک ها میگردد خود را در لیس تسیاه مخابرات قرار داده اند  و به اشتباه پیامک های ارسالی از خطوط ۱۰۰۰، ۵۰۰۰ و … را مسدود نموده اند.

لذا به جهت ارسال هدفمند پیامک های مهم شما صاحبان مشاغل گرامی، امکاناتی را فراهم نموده ایم تا به سبب آن، پیامک های شما با سیمکارت انجام شود.

ارسال پیامک از سیمکارت دو مزیت چشمگیر دارد.

۱-ارسال ها به صورت کامل به دست مخاطب خواهد رسید( عبور از لیست سیاه)

۲-آن دسته از مخاطبانی که به دلیل ذهنیت ایجاد شده از قبل، بدون هیچ قضاوتی پیامک شما را مطالعه خواهند کرد.